HUMANITAS-SEURA – HUMANITAS-SÄLLSKAPET RY SÄÄNNÖT


HUMANITAS-SEURA RY – HUMANITAS-SÄLLSKAPET RF SÄÄNNÖT

Yhdistysrekisterin 11.9.2000 hyväksymät (Rno 107963)

 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Humanitas-seura – Humanitas-sällskapet r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja auttamista humanitaarisella ja sosiaalisella alalla.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa avustuksia edellisessä momentissa mainittuihin tarkoituksiin ja harjoittaa niiden edellyttämää varainhankintaa ja valistustoimintaa järjestämällä kokous- ja juhlatilaisuuksia sekä retkeilyjä ja vierailuja.

 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä myydä vapaamuuraritoimintaan liittyviä esineitä, merkkejä, adresseja, kortteja ja muita samankaltaisia hyödykkeitä.

 

Yhdistys voi hankkia ja omistaa sekä hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai kiinteistön hallintaan oikeuttavia osakkeita.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen itselleen tai jäsenilleen eikä sen toimintaa saa muutoinkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 

 

3 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hallituksen hyväksymä täysi-ikäinen hyvämaineinen henkilö. Kun yhdistyksen jäsen haluaa erota, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kokouksen pöytäkirjaan.

 

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan hallituksen esityksestä valita yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavasti edistäneitä henkilöitä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen valitaan lisäksi vuosittain vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varajäsentä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa. Hallitus määrää sihteerin, taloudenhoitajan ja muiden toimihenkilöiden tehtävät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

 

 

5 § Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään

 

 • toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta

 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 • joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten jäsenten valinta

 • yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta

 • toimintasuunnitelman hyväksyminen

 • talousarvion vahvistaminen ja jäsenmaksujen määrääminen

 • Kokouskutsussa mainitut muut asiat

 

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

 

6 § Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 10. pykälässä mainitut asiat. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten jakaantuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

 

 

7 § Yhdistyksen nimen merkitsevät yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

 

8 § Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan Koilliskulma-lehdessä tai yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä päivälehdessä vähintään viikkoa ennen vuosikokousta ja vähintään kolme päivää ennen ylimääräistä kokousta.

 

 

9 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase on asianmukaisesti allekirjoitettuna muiden ja hallintoa tilinpitoa koskevien asiakirjojen kanssa annettava helmikuun 1. päivään mennessä tilintarkastajalle, jonka on saman helmikuun aikana annettava tilintarkastuskertomuksensa.

 

 

10 § Päätökseen sääntöjen muuttamisesta tarvitaan ¾ enemmistö kokouksessa läsnä olevista äänistä.

 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa ja vaaditaan päätökseen ¾ enemmistö kokouksessa läsnä olevien äänistä.

 

Jos yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava Suomen V. ja O.M. Suur-Loosi r.y:lle.

 

 

11 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

 

Humanitas-seura ry – Humanitas-sällskapet rf STADGAR

 

 

 

 

 

HUMANITAS-SEURA RY – HUMANITAS-SÄLLSKAPET RF STADGAR

Godkänt i föreningsregistret 11.9.2000 (Rnu 107963)

 

 

1 § Föreningens namn är Humanitas-seura – Sällskapet Humanitas r.y. (r.f.) och dess hemort är Helsingfors.

 

 

2 § Föreningens syfte är att befrämja och förverkliga kärlek till nästan och att hjälpa inom humanitära och sociala områden.

 

För förverkligandet av sitt syfte understöder föreningen ovannämnda ändamål och idkar medelsanskaffning och ger information som dessa förutsätter genom att arrangera möten och fester och utflykter och besök.

 

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, anordna lotterier och insamla pengar med erforderliga tillstånd samt utsälja föremål som är förknippat med frimurarverksamheten såsom märken, adresser, kort och alla liknande förnödenheter.

 

Föreningen kan anskaffa och äga och besitta fast egendom och egendomens aktier som behövs för verksamheten.

 

Föreningen har inte som mål att skapa ekonomisk vinst eller ekonomisk nytta för föreningen eller föreningens medlemmar och verksamheten kan inte i första hand bli ekonomiskt lönande.

 

 

3 § Föreningens medlem antas var och en välfrejdad och myndig medborgare som styrelsen har godkänt. Medlem som önskar utträda ur Sällskapet bör därom skriftligen anmäla till styrelsen eller dess ordförande eller anmäla det till protokollet för föreningens möte.

 

Till hedersmedlem kan föreningen på sitt möte välja personer, som beaktansvärt har främjat föreningens syften. Uppnådda medlemsrättigheter bibehållas.

 

 

4 § Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen består av ordförande och av sex (6) ledamöter. Ordförande kallas för två år i sänder och ledamöter för två år så att varje år avgår tre ledamöter. Till styrelsen väljs årligen minst tre och högst sex suppleanter. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt andra nödvändiga funktionärer.

 

Styrelsen är sammankallad av ordförande eller viceordförande och är beslutför då ordförande eller viceordförande och samt minst tre (3) av styrelsemedlemmar är närvarande. Ärenden avgörs med enkel majoritet. Vid jämt omröstning vinner det av ordförande understödda förslaget, vid val avgör lotten.

 

På styrelsemötena bör protokoll över mötena föras. Protokoll bör justeras senast på följande möte. Sekreterare och kassör och andra funktionärer får sitt uppdrag från styrelsen. Vid behov tillsätter styrelsen kommittéer.

 

 

 

5 § Föreningens årsmöte hålls innan utgången av mars på platsen som styrelsen meddelar och där behandlas följande ärenden:

 

 • verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt utlåtande av föregående års revisionsberättelse

 • beslut av fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 • val av ordförande för styrelsen vartannat år och val av styrelsemedlemmar som står på tur att avgå

 • val av en revisor och en revisorssuppleant

 • fastställelse av verksamhetsplan

 • fastställelse av budget och beslut om medlemsavgifter

 • övriga ärenden upptagna i möteskallelse

 

Övriga föreningsmöten sammankallas när styrelsen anser det befogat eller när minst en tiondedel (1/10) av förenings röstberättigade medlemmar skriftligt anhåller om det.

 

 

6 § Vid föreningens möten avgör frågor med enkel majoritet utom ärenden i paragrafen 10. Voteringen skall hållas vid anfordran med sluten lapp. Vid jämn omröstning vinner det av ordförande understödda förslaget, vid val avgör lotten.

 

 

7 § Föreningens namn tecknades av ordförande eller två styrelsemedlemmar tillsammans.

 

 

8 § Kallelse till föreningens möten sker med annons i Koilliskulma eller på styrelsens försorg vid årsmötet anmälda tidning minst en vecka före årsmötet och tre dagar före övrigt möte.

 

 

9 § Förenings räkenskapsår är kalenderåret. Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning jämte andra nödiga bokförings- och styrelsehandlingar bör lämnas in till revisorn senast den första februari. Revisorn bör ge sin redovisningsberättelse under samma februari.

 

 

10 § Stadgeändringar bör göras om minst tre fjärdedelar ¾ understöder ändringen av de föreningsmedlemmar som deltar i omröstningen.

 

Beslut on föreningens upplösande skall göras på två olika föreningsmöten med minst en månad emellan. Beslut om upplösande måste understödas av ¾ majoritet av de föreningsmedlemmar som deltar i mötet. Vid förenings upplösande tillfaller egendomen till Suomen V. och O.M. Suur-Loosi r.y.

 

11 § I övrigt gäller vad i lagen om föreningar är stadgad.

Please publish modules in offcanvas position.